Updata Corona

02/03/2020

Corona Preventieprotocol
Aan alle medewerkers en locaties van I&L Logistiek

Inleiding
I&L Logistiek heeft per 06-03-2020 dit Corona Preventieprotocol opgesteld. Het doel van het protocol is om handvatten en richtlijnen te geven om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. En in het geval van een constatering van een Corona-besmetting dwingende werkwijze op te leggen. De veiligheid van medewerkers, klanten en leveranciers staat voorop. We ondernemen daarom stappen om dit te borgen. Het advies en de maatregelen van de overheid zijn hierbij de basis en leidend.

Maatregelen Preventie Corona:

- Het Corona Crisis Team voert wekelijks overleg over de stand van zaken in de organisatie ten aanzien van Corona en het preventieprotocol. Het CCT bestaat uit het Managementteam, waarin alle afdelingen in de organisatie zijn vertegenwoordigd.

- Eind maart is er een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd. De medewerkers zijn verzocht om nadrukkelijk melding te doen in het geval dat zij -of iemand in hun directe omgeving- een eventuele corona-besmetting mogelijk achtten.

- Waar mogelijk wordt zoveel als mogelijk op afstand gewerkt. In de gevallen van operationele functies, waarbij werken op de werkplek noodzakelijk is, wordt tenminste 1,5 meter afstand tot de collega’s geborgd. Waar nodig wordt deze 1,5 meter afgedwongen door hulpmiddelen.

- Het uitwisselen van lichamelijke beleefdheidscontacten uit, zoals handen schudden, is verboden. Medewerkers dienen elk nabij contact met personen die griepverschijnselen vertonen te vermijden.

- Medewerkers dienen regelmatig hun handen grondig te wassen met zeep en water, en dienen een desinfectiemiddel te gebruiken. Er zijn handen-was-instructies opgehangen op de locaties in de organisatie.

- Niezen en hoesten uitsluitend in de elleboog. Pas gezond verstand toe. Was handen na het niezen.

- Werkplekken van de medewerkers worden dagelijks schoongemaakt. Aanvullende schoonmaakrondes worden uitgevoerd. De frequentie van reiniging en desinfectie van voertuigen is opgehoogd.

- Kantoorlocaties worden dagelijks uitgebreid geventileerd. Filters van ventilatiesystemen worden in een verhoogde frequentie vervangen.

- Bezoek wordt zoveel als mogelijk vermeden. Afspraken met klanten, leveranciers, en derden vinden zoveel als mogelijk doorgang via conference-call. Minder urgente afspraken worden doorgeschoven naar een later moment.

- Er is een uitgebreide bezoekersregistratie opgesteld. Bezoekers worden naar eer en geweten gevraagd het bedrijf niet te betreden in het geval van griepverschijnselen of Corona-symptomen. Indien onze medewerkers deze verschijnselen bij bezoek opmerken dan dienen zij het bezoek af te breken en de bezoeker naar huis te sturen.

- Medewerkers worden zoveel als mogelijk toebedeeld aan vaste werkplekken, zowel kantoorpersoneel als rijdend personeel.

- Medewerkers met koorts (meer dan 38°C) worden verzocht om (indien mogelijk) thuis te werken en thuis te blijven bij ziekte en direct contact op te nemen met de (huis)arts. Al onze leidinggevenden en HR zullen dit nauwlettend opvolgen.

- Alle social events binnen de organisatie zijn tot nader order uitgesteld.

- Medewerkers ontvangen tenminste tweemaal per maand een nieuwsbrief met update Corona-maatregelen en stand van zaken.

- Als enige juiste bron wordt steeds verwezen naar de website van brancheorganisatie TLN en de website van RIVM.

Operationele Corona Preventiemaatregelen voor chauffeurs:

- Chauffeurs dienen klantcontact zoveel mogelijk te voorkomen en dienen minimaal 1,5 meter afstand te bewaren.

- De producten worden aangeboden tot aan de deur. In overleg met de medewerker ter plaatse worden de producten eventueel verder gebracht op de afleverlocatie, mits en zolang dit niet in strijd is met de plaatselijke Corona-preventiemaatregelen.

- De chauffeur noteert zelf naam en handtekeningen van de ontvanger/verzender op routelijsten en pakbonnen en/of op de app.

- Chauffeurs dienen hun handen voor, tijdens en na de rit te wassen. Aanvullende middelen zijn daarvoor aanwezig, het is nog beter om de handen te wassen op de afhaal of afleverlocatie. Daarvoor zullen de meeste organisaties en instellingen begrip hebben.

- Chauffeurs die symptomen hebben van het Corona-virus worden verzocht om direct melding te maken bij hun leidinggevende. Zij mogen niet werken en niet in klantcontact komen tot nader order. In overleg met de Arbo-dienst worden aanvullende afspraken gemaakt.

- Chauffeurs dienen alle afwijkingen direct te melden bij hun leidinggevende. In geval van twijfel of verdachte situaties kunnen medewerkers terecht bij leidinggevenden of de vertrouwenspersoon. Gezond verstand is leidend en alleen samen zorgen we voor de preventie van Corona.

Heeft u vragen hebben over de maatregelen die wij als organisatie treffen? Wij stellen u graag op de hoogte en doen er alles aan om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te borgen. 

© I & L Logistiek - Elke opdracht is bijzonder. Volledige ontzorging van aanvraag tot factuur.